logotype
Nowości PDF Drukuj

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/jak%20opowiada.jpg

Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze, wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny, Poznań 2019, ss. 593, oprawa twarda, szyta, cena 65 zł, ISBN 978-83-65988-11-9.

„Wszystko jest historią – opowiadanie jest zawsze i wszędzie”. Teza zawarta w tytule naukowego artykułu sprzed kilku lat świadczy o nieprzemijającej aktualności opowiadania jako obiektu zainteresowania przedstawicieli wielu dyscyplin, zwłaszcza historyków, literaturoznawców i kulturoznawców. Między klasycznym pytaniem Leopolda von Ranke „Jako to właściwie było?” i przypisywanym czołowemu przedstawicielowi narratywistycznej filozofi i historii Haydenowi White’owi stwierdzeniem, że „także Klio poetyzuje”, rozpościera się pole nieustającej dyskusji nad powinnościami historyka wobec przeszłości, jego obowiązkami wobec czytelników oraz regułami obowiązującymi w historycznym fachu. spis treści

 

http://glavek.nazwa.pl/wni/images/pbn%2050.jpg

Sąsiedztwo zobowiązuje... 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej, pod red. Huberta Orłowskiego i Ryszarda Wryka, Poznań 2019, ss. 402, oprawa twarda, szyta, cena 49 zł,  ISBN 978-83-65988-29-4.

spis treści

 

 

 

 http://glavek.nazwa.pl/wni/images/ochrona%20praw.jpg

Ochrona praw człowieka. Zagadnienia praktyczne, pod red. Agaty Hauser i Moniki Urbaniak, Poznań 2019, ss. 269, ISBN 978-83-65988-32-4.

Warto zauważyć, że kolejne bardziej lub mniej okrągłe rocznice uchwalenia dokumentów i aktów prawa międzynarodowego z zakresu ochrony praw człowieka, a mianowicie mijająca 70. rocznica uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r., czy też nadchodzące 70-lecie przyjęcia Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., ponad 50-letni okres obowiązywania Międzynarodowego paktu praw osobistych i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, skłaniają z jednej strony do refleksji nad diagnozą i stanem przestrzegania praw człowieka na świecie w świetle tych regulacji, a z drugiej do próby ponownego przeanalizowania treści tych dokumentów w kontekście zmieniającego się dynamicznie świata, chociażby za sprawą rewolucji cyfrowej i „odkrycia” internetu.  Prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak. spis treści


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/reformy.jpg

Krzysztof Urbaniak, Reformy systemu wyborczego do brytyjskiej Izby Gmin w XXI wieku. Ciągłość i zmiana w prawie wyborczym i praktyce ustrojowej, Poznań 2019, ss. 261, ISBN 978-83-65988-28-7.

Autor dokonuje interesującej analizy rozwiązań w zakresie prawa wyborczego, które miały miejsce w ostatnim dwudziestoleciu. Przedstawia je w szerszym ujęciu historycznym, co pozwala zrozumieć powiązania, które istnieją pomiędzy systemem partyjnym a systemem wyborczym, a także dostrzec potrzebę dokonywania reform systemu wyborczego w kontekście zmian społecznych. Opracowanie pozwala w oryginalny sposób spojrzeć na pewne ukształtowane stereotypy dotyczące instytucji prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii. Rzuca nowe światło na szereg instytucji ustrojowych, traktowanych jako charakterystyczne dla systemu brytyjskiego, które uległy istotnym zmianom w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. spis treści


http://glavek.nazwa.pl/wni/images/prusy wschodnie okładka.jpg

Prusy Wschodnie. Wspólnota wyobrażona, koncepcja, opracowanie i wstęp Hubert Orłowski i Rafał Żytyniec, Poznań 2019, ss. 884, oprawa twarda, szyta, cena 78 zł, ISBN 978-83-65988-21-8.

Przesłanie niniejszej antologii mieści się w rozumieniu Prus Wschodnich jako „wspólnoty wyobrażonej”. Ta klasyczna już definicja antropologiczna Benedicta Andersona mówi, co następuje: „jest to wyobrażona wspólnota polityczna, wyobrażona jako nieuchronnie ograniczona i suwerenna”. Przedkładane czytelnikom teksty naukowe, literackie i publicystyczne ukazują różne aspekty procesu konstruowania i negocjowania „wschodniopruskości” (Robert Traba) przez szerokie spektrum aktorów społecznych, wynikające z tego konflikty pamięci oraz próby ich przezwyciężenia poprzez podanie w wątpliwość monolitycznych wzorców tożsamości regionalnej. spis treścihttp://glavek.nazwa.pl/wni/images/noblici.jpg

Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Poznań 2019, ss. 421, oprawa twarda, szyta, cena 48 zł, ISBN 978-83-65988-23-2.